Bóng Metal

Bóng Metal

Bóng Metal

Bóng Metal

Bóng Cao áp Metal Halide MH 150W /640 P E27 CL SLV/24

Bóng Cao áp Metal Halide MH 150W /640 P E27 CL SLV/24

MSP: MH 150W /640 P E27 CL SLV/24 (928480400191)

Bóng Cao áp Metal Halide MH 70W /640 P E27 CO SLV/24

Bóng Cao áp Metal Halide MH 70W /640 P E27 CO SLV/24

MSP: MH 70W /640 P E27 CO SLV/24 (928480100191)

Bóng Cao áp Metal Halide MH 100W /640 P E27 CL SLV/24

Bóng Cao áp Metal Halide MH 100W /640 P E27 CL SLV/24

MSP: MH 100W /640 P E27 CL SLV/24 (928480900097)

Bóng Cao áp Metal Halide MH 175W /640 U E40 CL SLV/12

Bóng Cao áp Metal Halide MH 175W /640 U E40 CL SLV/12

MSP: MH 175W /640 U E40 CL SLV/12 (928480200097)

Bóng Cao áp Metal Halide MH 250W /640 U E40 CL SLV/12

Bóng Cao áp Metal Halide MH 250W /640 U E40 CL SLV/12

MSP: MH 250W /640 U E40 CL SLV/12 (928480300097)

Bóng Cao áp Metal Halide MH 400W /640 U E40 CL SLV/6

Bóng Cao áp Metal Halide MH 400W /640 U E40 CL SLV/6

MSP: MH 400W /640 U E40 CL SLV/6 (928480400097

Bóng Cao áp Metal Halide MH 1000W U E40

Bóng Cao áp Metal Halide MH 1000W U E40

MSP: MH 1000W U E40 (928601173001)

Bóng cao áp HPI-T PLUS 400W /645 E40 SLV/12

Bóng cao áp HPI-T PLUS 400W /645 E40 SLV/12

MSP: HPI-T PLUS 400W /645 E40 SLV/12 (928481600092)

Bóng cao áp HPI-T PLUS 250W /645 E40 SLV/12

Bóng cao áp HPI-T PLUS 250W /645 E40 SLV/12

MSP: HPI-T PLUS 250W /645 E40 SLV/12(928481300092)

Bóng cao áp HPI PLUS 250W /645 BU E40 SLV/12

Bóng cao áp HPI PLUS 250W /645 BU E40 SLV/12

MSP: HPI PLUS 250W /645 BU E40 SLV/12 (928481400092)

Bóng cao áp HPI PLUS 400W /645 BU E40 SLV/6

Bóng cao áp HPI PLUS 400W /645 BU E40 SLV/6

MSP: HPI PLUS 400W /645 BU E40 SLV/6 (928481100092)

Bóng cao áp HPI PLUS 400W /667 BU E40 SLV 6

Bóng cao áp HPI PLUS 400W /667 BU E40 SLV 6

MSP: HPI PLUS 400W /667 BU E40 SLV 6 (928074409892)

CỒNG TY TNHH TRANG NGUYỄN CỒNG TY TNHH TRANG NGUYỄN CỒNG TY TNHH TRANG NGUYỄN CỒNG TY TNHH TRANG NGUYỄN
Ý Kiến của khách hàng
Gọi điện SMS Chỉ Đường